Algemene voorwaarden Klasbord

Dit zijn de algemene voorwaarden van Klasbord – een handelsnaam van Odin Onderwijs B.V., gevestigd te Hengelo (Ov.), KvK-nummer 06073970, BTW-nummer NL803294323B01. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het platform Klasbord.
Het is belangrijk om deze algemene voorwaarden goed te lezen. Klasbord streeft naar een prettige en vooral een veilige omgeving voor de gebruikers. Om deze reden hebben we een aantal spelregels opgesteld. De algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden voor het gebruik van Klasbord en zorgen ervoor dat het gebruik van Klasbord op een veilige en verantwoorde manier plaatsvindt. Ook biedt het Klasbord de mogelijkheid om direct in te grijpen bij misbruik.

1. Dienstverlening Klasbord

1. 
Klasbord is een social media tool die de communicatie tussen school en thuis leuk, gemakkelijk en veilig maakt. Klasbord houdt geen toezicht op de inhoud van de content die geplaatst wordt op Klasbord door de gebruikers. Klasbord is niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste content of gekoppelde media op Klasbord door de gebruikers van het platform.
2. 
De beheerder van een klas kan te allen tijde berichten en content verwijderen van alle personen binnen een aangemaakt klasprofiel. Volgers (ouders & betrokkenen) van een klasprofiel kunnen te allen tijde zelf geplaatste berichten verwijderen.
3. 
Klasbord is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van haar gebruikers. Hieronder vallen ook de bestanden, gegevens en/of materialen die op Klasbord ter beschikking gesteld worden.
4. 
Klasbord streeft naar een platform dat veilig en betrouwbaar is, maar is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is veroorzaakt door storingen, door misbruik door gebruikers of door fouten van medewerkers of het systeem.

2. Account/Profiel

1. 
Om gebruik te kunnen maken van Klasbord, download je de Klasbord-app. Als leerkracht of begeleider in het onderwijs maak je een nieuw klasprofiel aan. Wanneer je als ouder/betrokkene rondom een klas een uitnodiging hebt ontvangen voor het volgen van een klas kun je een volgverzoek indienen bij de beheerder. Dit doe je door de klascode in te voeren en een persoonlijk profiel aan te maken. De beheerder van de klas krijgt automatisch een volgverzoek en pas wanneer de beheerder dit naar eigen inzicht accepteert volg je het klasprofiel.
2. 
Het is belangrijk en verplicht dat alle profielgegevens naar waarheid worden ingevuld en compleet zijn. Klasbord behoudt zich het recht om te allen tijde profielen te weigeren of verwijderen wanneer deze inbreuk maken op rechten van derden, buiten de hieronder beschreven doelgroep vallen van Klasbord of wanneer een profiel of gebruiker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden voor het gebruik van Klasbord.
3. 
Klasbord is ontwikkeld voor communicatie tussen school en thuis. Wanneer Klasbord wordt ingezet voor andere doeleinden dan de communicatie vanuit educatieve instellingen aan ouders en betrokkenen heeft Klasbord het recht om aangemaakte profielen te verwijderen zonder opgaaf van reden.
4. 
Klasbord slaat de opgegeven profielgegevens op en gebruikt deze gegevens enkel voor het beheer van je account. Klasbord verstrekt deze gegevens nooit aan derden.
5. 
Het is belangrijk dat je ten alle tijden voorzichtig en zorgvuldig omgaat met het persoonlijke wachtwoord van je account. Verstrek je accountgegevens nooit aan derden. Je bent persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat er via jouw persoonlijke profiel wordt geplaatst en de eventuele bijbehorende schade die dit oplevert.
6. 
Een beheerder of subbeheerder van een aangemaakt klasprofiel kan te allen tijde persoonlijke profielen (volgers) de toegang ontzeggen tot het klasprofiel waarvan hij/zij beheerder is. Dit gebeurt naar eigen inzicht en Klasbord is hier geen partij in.

3. Klasbord is gratis

1. 
Het gebruik van Klasbord is voor nu gratis. Dit is een bewuste keuze aangezien we willen dat Klasbord voor iedereen toegankelijk is en blijft. Het beheren van een portaal als Klasbord brengt logischerwijs ook kosten met zich mee. Om deze reden kan het ten alle tijden voorkomen dat Klasbord ruimte biedt aan adverteerders op het platform van Klasbord. Klasbord heeft wel het recht om in de toekomst betaling voor bepaalde onderdelen van Klasbord te introduceren. Klasbord zal je altijd van tevoren informeren als in de toekomst voor bepaalde onderdelen betaald moet worden.

4. Belangrijke spelregels 

1. 
Geplaatste content mag nooit in strijd zijn met het auteursrecht, rechten van derden, de rechten van Klasbord of enig andere wettelijke regelgeving.
2. 
Geplaatste content mag enkel worden geplaatst wanneer het op waarheid berust en niet misleidend is.
3. 
Geplaatste content mag geen virussen of programmatuur bevatten, doelbewust of niet, die gegevens beschadigt, aanpast of onbruikbaar maakt, de technische beschermingsmaatregelen van het platform en/of het systeem van Klasbord omzeilt en/of het systeem destabiliseert in de breedste zin des woord.
4. 
Geplaatste content mag geen commercieel karakter hebben mits hiervoor schriftelijk toestemming is afgegeven door klasbord.
5. 
Geplaatste content mag niet discriminerend van aard zijn.
6. 
Geplaatste content mag niet in strijd zijn met de goede zeden of smaak, naar beoordeling van Klasbord.
7. 
Indien u een overtreding van voorgaande regels constateert kunt u contact opnemen met de Klasbord helpdesk via het contactformulier op de website(https://klasbord.nl/contact/) of een email naar support@klasbord.nl. Indien de regels inderdaad blijken te zijn overtreden, kunnen gebruikers worden geblokkeerd en/of verwijderd.
8. 
Gebruikers zijn 16 jaar of ouder of hebben toestemming van de ouders of voogd.

6. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

1. 
Klasbord heeft het recht om op ieder moment de inhoud van deze Algemene Voorwaarden of het Privacy statement te wijzigen. Voor het wijzigen van de Algemene Voorwaarden of het Privacy statement zal Klasbord je altijd 7 dagen van tevoren op de hoogte stellen van de voorgenomen wijziging, bijvoorbeeld via een mededeling op de website of een e-mail.
2. 
Indien je niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden of het Privacy statement, dan kun je de overeenkomst met Klasbord beëindigen door een e-mail te sturen naar support@klasbord.nl met het verzoek je account te verwijderen. Indien je vóór het ingaan van de wijziging van de Algemene Voorwaarden geen verzoek hebt ingediend om je account te laten verwijderen, dan ga je akkoord met de wijziging en zijn vanaf dat moment de nieuwe Algemene Voorwaarden of het Privacy statement op de overeenkomst die je hebt met Klasbord van toepassing.

7. Overige bepalingen

1. 
Als één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet geldig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de andere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden aan.
2. 
Klasbord heeft het recht om de overeenkomst die we met je hebben gesloten over te dragen aan een derde partij. In dat geval zal Klasbord je daarover informeren.
3. 
Klasbord heeft altijd het recht om het platform (de website en/of de app) te staken. Voordat Klasbord zal overgaan tot het staken van het platform, zullen we proberen je daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Klasbord is niet aansprakelijk voor enige schade die bij je ontstaat doordat we op enig moment besluiten het platform te staken.
4. 
Op de overeenkomst die je sluit met Klasbord, de Algemene Voorwaarden en alle geschillen die ontstaan in verband met het gebruik van de website/app is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan tussen jou en Klasbord moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.